Vad är dyslexi?

Vad är dyslexi? Här hittar du fakta och information om vad dyslexi är och hur den kan visa sig.

Det är vetenskapligt bevisat att dyslexi är starkt ärftligt och förekommer inom familjen. Studier har gjorts på tvillingar och då har det visat sig att häften (50%) av dyslexins uppkomst beror på arvsmassa, det vill säga vilka gener du ärver.

Dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter?

Med den vetenskap och forskning vi har idag är det inte etiskt att låta barn gå odiagnosticerade och utan hjälp, och sedan se deras problem med dyslexi växa och kompliceras. Skolan och föräldrar har ett stort delat ansvar för att ta dyslexi på mer allvar som måste diagnostiseras så tidigt det går och åtgärdas precis. Detta bör göras så fort dyslexi eller inlärningssvårigheter blir uppenbara.

Hur många har läs- och skrivsvårigheter?

Ungefär en av fyra vuxna svenskar når inte upp till grundskolan nivå och de klarar bara att läsa och använda enkla dokument. Det finns dessutom ungefär 400 000 personer i Sverige som läser så dåligt att de i stort sett bara kan läsa mycket enkla, välkända och välstrukturerade texter. Många av dessa personer med läs- och skrivsvårigheter är dyslektiker, och i vissa fall är dyslexin direkt handikappande. Det finns lite olika siffror på hur vanligt förekommande dyslexi är i befolkningen, men i Sverige nämns ofta att 2-10% är dyslektiker.

Vad är dyslexi?

Orsaker till läs- och skrivsvårigheter

Faktorer som kan förknippas med läs- och skrivsvårigheter är begåvning, emotionella och sociala faktorer, mognad, syn- och hörselnedsättningar, medicinska faktorer, neuropsykiatriska faktorer, för lite läsövning och fonologiska faktorer.

Varken dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter var något problem i det samhälle vi hade för hundra år sedan. Då hade samhället inte samma krav på läskunnighet och få personer ansågs vara ordblinda och begreppet dyslexi var inte ens uppfunnet.

För ett barn med dyslexi i släkten eller med problematisk uppväxt där risken för att få läs- och skrivsvårigheter ökar kan en tidigt god pedagogik förebygga att barnet senare får svårt att skriva och läsa.

Barn med dyslexi

Konsekvenser av dyslexi

Ett barn som ska börja årskurs 1 i skolan kan få stora problem med att läsa ihop ord, enkla ord som de andra barnen i klassen kan läsa och skriva. Barnet börjar då fundera på varför just han eller hon inte klarar uppgiften. Sedan börjar barnet undvika läsuppgifter, slutar öva och riskerar att gå in i en ond cirkel. Detta leder till att självkänslan och självförtroendet minskar, vilket följer med barnet in i vuxenlivet. Risken för mobbning ökar på grund av att barnet sticker ut och att han eller hon har dålig självkänsla. Detta gör också att personen kan ha svårt att få jobb eller blir arbetslös. Dagens arbetsliv ställer höga krav på läs- och skrivförmåga, både på svenska och engelska. Detta gör tyvärr att många dyslektiker blir dubbelhandikappade eftersom de får problem med båda språken.

Att ta sig tid med sina barn och läsa är otroligt viktigt eftersom deras ordföråd och självförtroende byggs upp när de är små genom skolan och på fritiden. Du kan läsa mer om dyslexi och symtom här.